D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, i al REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades facilitades en el formulari seran incloses en l’activitat de tractament corresponent, amb la finalitat de ser utilitzats per gestionar la seua sol·licitud d’informació i per enviar-li, fins i tot per mitjans electrònics informació sobre productes i serveis de l’entitat. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició mitjançant escrit dirigit a Olollir, S.L. juntament amb una fotocòpia del DNI, o bé dirigint-se a derecho.usuarios@gmail.com